Privacy

Algemeen
CarFinanceCheck respecteert jouw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens CarFinanceCheck verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
CarFinanceCheck verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met jou als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt CarFinanceCheck veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

Doel verwerking persoonsgegevens
CarFinanceCheck verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden en uitsluitend met jouw expliciete toestemming:

 • Het berekenen van de afkoop van financieringscontracten
 • Het bepalen van de waarde waarmee vergelijkbare auto’s op internet wordt aangeboden
 • Het berekenen van de overwaarde in de financieringscontracten
 • Het faciliteren van het maken van een afspraak bij een dealer

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
CarFinanceCheck verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening:

 • naam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • aanschafprijs auto
 • aanbetaling
 • gefinancierd bedrag
 • looptijd financiering
 • rente
 • slottermijn financiering
 • ingangsdatum contract
 • kenteken

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt De CarFinanceCheck, omdat deze door jou als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
CarFinanceCheck verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
CarFinanceCheck deelt jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening.

Met de derde partij (dealer) die namens en in opdracht van De CarFinanceCheck jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door CarFinanceCheck ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens
CarFinanceCheck hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval CarFinanceCheck gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal CarFinanceCheck in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
CarFinanceCheck bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van jouw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. Je ontvangt binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek nader bericht van ons.

Jouw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
CarFinanceCheck
Postbus 261
3830 AG Leusden
info@carfinacecheck.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van jouw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij jou, ter verificatie, een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. CarFinanceCheck neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op jouw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media
Op de website(s) van CarFinanceCheck (www.carfinancecheck.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. CarFinanceCheck houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor jouw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies
CarFinanceCheck houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door CarFinanceCheck verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van CarFinanceCheck te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek op de website(s) van CarFinanceCheck op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Je kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van CarFinanceCheck maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van CarFinanceCheck geef jij toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. CarFinanceCheck heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consjouwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) lees je meer over cookies en hoe je deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement
CarFinanceCheck heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van CarFinanceCheck gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.carfinancecheck.nl.

Vragen & Contact
Heb je vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en / of dit privacy statement dan kan je ons mailen op: info@carfinancecheck.nl